Skip to content

Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst die betrekking heeft op door Snowsports Nederland, statutair gevestigd te Ermelo onder Snowsports Travel B.V. (KvK-nummer 75152088), verder te noemen “Snowsports Nederland”, te leveren diensten tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “de deelnemer” bedoeld: iedere (rechts)persoon die Snowsports Nederland heeft verzocht of heeft opgedragen om diensten te verlenen.
1.3 Eventueel door de deelnemer gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.5 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Snowsports Nederland en de deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

 1. Opdracht en totstandkoming

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door Snowsports Nederland, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
2.2 De overeenkomst tussen Snowsports Nederland en de deelnemer komt tot stand door invulling, ondertekening en toezending, al dan niet digitaal, of afgifte van het door Snowsports Nederland aan de deelnemer verstrekte bevestigingsformulier door de deelnemer aan Snowsports Nederland.
2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Snowsports Nederland ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Snowsports Nederland bereidt de deelnemer voor om het beroep van ski- en/of snowboardleraar uit te oefenen. Snowsports Nederland biedt de deelnemer hierover onder meer informatie aan en zorgt voor inschrijving van de deelnemer bij de voor zijn of haar functie van ski- en/of snowboardleraar benodigde opleidingen. De voor de functie van ski- en/of snowboardleraar benodigde opleidingen en/of cursussen worden door derden verzorgd.
3.2 De deelnemer sluit zelf een arbeidsovereenkomst met een ski- en/of snowboardschool. Snowsports Nederland draagt zorg voor de totstandkoming van contact tussen de deelnemer en de ski- en/of snowboardschool.
3.3 Snowsports Nederland houdt bij het zoeken naar een ski- en/of snowboardschool voor de deelnemer voor zoveel als mogelijk rekening met de door de deelnemer opgegeven keuze voor het skigebied maar kan de door de deelnemer opgegeven keuzes niet garanderen. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid bij de desbetreffende ski- en/of snowboardscholen.
3.4 De deelnemer zal Snowsports Nederland steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De deelnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de door hem of haar aangeleverde gegevens en inlichtingen.
3.5 Indien de gegevens waarover Snowsports Nederland voor een goede uitvoering van de overeenkomst dient te beschikken niet of niet tijdig door de deelnemer aan Snowsports Nederland ter beschikking worden gesteld of indien de deelnemer op andere wijze niet aan zijn of haar verplichtingen als verwoord in dit artikel voldoet, heeft Snowsports Nederland, onverminderd haar overige rechten, het recht om tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan en om de kosten die uit de aldus ontstane situatie voortkomen tegen haar gebruikelijke tarieven aan de deelnemer in rekening te brengen.
3.6 De deelnemer dient zich bewust te zijn van de risico’s die samenhangen met het geven van ski- en/of snowboardles en het skiën en/of snowboarden in het algemeen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van deugdelijke verzekeringen, zoals bijvoorbeeld een reis-, ziektekosten- en/of aansprakelijkheidsverzekering, die in het geval van ongevallen kosten voor medische behandeling, repatriëring en/of (letsel)schade ook in het buitenland dekt. Snowsports Nederland is daar op geen enkele wijze verantwoordelijk voor.
3.7 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en/of vaccinaties, rijbewijs en/of groene kaart. Indien de deelnemer wegens het ontbreken van enig (geldig) document niet kan aanvangen met zijn of haar werkzaamheden als ski- en/of snowboardleraar komt dat geheel voor rekening van de deelnemer.

 1. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s. Snowsports Nederland is gerechtigd de met de deelnemer overeengekomen prijs aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst tussen Snowsports Nederland en de deelnemer tot prijsverhoging wordt overgegaan, heeft de deelnemer het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat hij of zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

 1. Betaling

5.1 De deelnemer dient €200,- van het totaal bedrag als aanbetaling aan Snowsports Nederland te betalen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn conform het herroepingrecht van de deelnemer, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Het resterende door de deelnemer aan Snowsports Nederland verschuldigde bedrag moet uiterlijk 6 weken voordat de deelnemer beoogt aan te vangen met zijn of haar opleiding in Oostenrijk tot ski- en/of snowboardleraar aan Snowsports Nederland zijn voldaan.

5.2 Als de overeenkomst tussen Snowsports Nederland en de deelnemer tot stand komt in de periode van 6 weken voordat de deelnemer beoogt aan te vangen met zijn of haar opleiding in Oostenrijk tot ski- en/of snowboardleraar dan dient de deelnemer aan Snowsports Nederland terstond het volledige door hem of haar verschuldigde bedrag te voldoen aan Snowsports Nederland.
5.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Snowsports Nederland aangewezen bankrekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
5.4 Wanneer betalingen niet tijdig plaatsvinden, is de deelnemer nadat hij of zij door Snowsports Nederland is gewezen op de te late betaling en Snowsports Nederland de deelnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn of haar betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, is de deelnemer over het nog verschuldigde bedrag de wettelijk rente verschuldigd en is Snowsports Nederland gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 1. Ontbinding en beëindiging

6.1 De deelnemer wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de deelnemer niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
6.2 In geval van verzuim van de deelnemer is Snowsports Nederland gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de deelnemer en/of het door de deelnemer aan Snowsports Nederland verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen.
6.3 De deelnemer heeft de mogelijkheid om de overeenkomst met Snowsports Nederland op te zeggen. Indien de overeenkomst wordt opgezegd, kan Snowsports Nederland, voor zover de deelnemer niet gekozen heeft voor de door Snowsports Nederland aan de deelnemer aangeboden aanvullende annuleringsbepaling, de navolgende annuleringskosten in rekening brengen, waarbij Snowsports Nederland bevoegd is tot verrekening van de reeds door de deelnemer verrichte betalingen:
a. binnen 14 dagen na aanmelding kan deelnemer gebruik maken van het herroepingsrecht;
b. tot 6 weken voordat de deelnemer aanvangt met de voor de functie van ski- en/of snowboardleraar benodigde opleidingen en/of cursussen: 25% van het volledige door de deelnemer aan Snowsports Nederland verschuldigde bedrag;
c. tussen 6 en 2 weken voordat de deelnemer aanvangt met de voor de functie van ski- en/of snowboardleraar benodigde opleidingen en/of cursussen: 75% van het volledige door de deelnemer aan Snowsports Nederland verschuldigde bedrag;
d. binnen 14 dagen voordat de deelnemer aanvangt met de voor de functie van ski- en/of snowboardleraar benodigde opleidingen en/of cursussen: het volledige door de deelnemer aan Snowsports Nederland verschuldigde bedrag.
6.4 Klik hier voor onze annuleringsbepaling.

 1. Overmacht

7.1 Snowsports Nederland is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Snowsports Nederland opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Snowsports Nederland niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
7.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Snowsports Nederland zijn ontstaan, zoals onder andere ziekte van voor of bij Snowsports Nederland werkzame personen, natuurrampen, gebrek aan sneeuw, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in het land waar de deelnemer beoogt aan te vangen met zijn of haar werkzaamheden als ski- en/of snowboardleraar.
7.3 Indien Snowsports Nederland bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds door Snowsports Nederland verrichte diensten afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 1. Aansprakelijkheid

8.1 Snowsports Nederland is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Snowsports Nederland.
8.2 De totale aansprakelijkheid van Snowsports Nederland zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Snowsports Nederland aan de deelnemer te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten, is Snowsports Nederland nimmer aansprakelijk.
8.3 Snowsports Nederland is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de deelnemer zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

 1. Verstrekking persoonsgegevens

9.1 De deelnemer is bekend met en stemt ermee in dat Snowsports Nederland de door hem/haar aan Snowsports Nederland verstrekte gegevens doorgeeft aan de opleidingsinstituten zoals onder meer het Tiroler en Niederösterreichischer Skilerhrerverband in verband met de beoogde door de deelnemer te volgen opleiding(en) en/of cursussen alsmede aan de aan de deelnemer voorgestelde ski- en/of snowboardscholen.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Het auteurs- en eigendomsrecht van het opleidings- en/of cursusmateriaal van het door Snowsports Nederland ter beschikking gestelde cursus- en/of opleidingsmateriaal, zoals onder meer het Snowsports Nederland handboek en online cursus materiaal, berust bij Snowsports Nederland.
10.2 Het opleidings- en/of cursusmateriaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snowsports Nederland.

 1. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

11.2 Klachten of geschillen dienen schriftelijk of per e-mail bij Snowsports Nederland ingediend worden. Klachten of geschillen worden vertrouwelijk en met grote zorg behandeld. De indiener van de klacht of geschil krijgt binnen 4 weken een schriftelijke reactie op de klacht. De inhoudelijke schriftelijke reactie bevat de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en een voorstel om tot een oplossing van de klacht te komen. Mocht er meer onderzoek nodig zijn wordt de deelnemer hiervan schriftelijk op de hoogte gehouden. Snowsports Nederland doet haar uiterste best de klacht naar tevredenheid af te handelen. Snowsports Nederland draagt zorg voor registratie van de ingediende klacht. De ingediende klachten worden gedurende een termijn van 5 jaren, gerekend vanaf de datum waarop de klacht is ontvangen, bewaard. Snowsports Nederland gaat vertrouwelijk om met alle klachten en gegevens die hen tijdens de behandeling van de klachten onder ogen komen dan wel ter ore komen.

Snowsports Nederland
t.a.v. klachtenafdeling
Smutslaan 18
3851 ZA Ermelo
info@snowsportsnederland.nl

11.3 Snowsports Nederland is lid van de Nederlandse Skivereniging (NskiV). Bij een geschil waar de partijen niet gezamenlijk uitkomen zal een mediator vanuit NskiV worden aangesteld om hier een advies in te geven. Binnen 4 weken na indienen zal hier een uitspraak van zijn. De beklager zal schriftelijk van dit proces op de hoogte gehouden worden.

11.4 Op een met Snowsports Nederland gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.5 Voor zover de in deze voorwaarden aangewezen rechter, ingeval van een overeenkomst met een deelnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet relatief bevoegd is dan is die deelnemer gerechtigd om binnen één maand nadat Snowsports Nederland zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet relatief bevoegde rechter.

Deze algemene voorwaarden van Snowsports Nederland zijn gedeponeerd bij de K.v.K Oost Nederland onder het nummer 75152088

Veelgestelde vragen

Ik weet nog niet zeker of ik mee kan, kan ik me wel al aanmelden voor een opleiding?

Indien jij nog niet zeker bent van deelname door bijvoorbeeld herkansingen of andere uitzonderlijke situaties kun jij je toch aanmelden. Neem even contact met ons op, dan kijken we samen naar een gepaste oplossing! Kijk ook even naar onze Algemene Voorwaarden.

Krijg ik mijn geld terug als ik toch nog iets moet doen voor school en daardoor niet mee kan?

Het kan gebeuren dat jij door omstandigheden toch niet mee kan doen met de opleiding. Bel ons even, dan kijken we samen naar een gepaste oplossing. Indien je gebruik maakt van de annuleringsbepaling kun je in de meeste gevallen kosteloos annuleren of verplaatsen.

Bekijk onze Algemene Voorwaarden voor meer informatie.