Skip to content

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen en offertes van Snowsports Nederland en de met Snowsports Nederland gesloten overeenkomsten. Personen die deelnemen aan de verschillende opleidingen of activiteiten van Snowsports Nederland zijn hierna te noemen ‘Deelnemer’. Naast deze Algemene Voorwaarden zijn ook de Algemene Voorwaarden van samenwerkende partnerorganisaties van toepassing.

2. Overeenkomst
Acceptatie van de overeenkomst en aanmeldingen zijn onherroepelijk. Snowsports Nederland behoudt zich het recht toe aanmeldingen te weigeren indien hiervoor gegronde redenen bestaan. Mondelinge afspraken of toezeggingen zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging door Snowsports Nederland. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanpassingen gedaan in de overeenkomst.

3. Prijzen en betaling
Indien er na totstandkoming van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder belastingen, accijnzen, lonen, de prijzen van zaken en/of diensten wijzigen, heeft Snowsports Nederland het recht deze prijzen aan Deelnemer door te berekenen. Prijzen vermeld in promotiemateriaal zoals op de website, folders, flyers of posters zijn niet bindend. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Iedere deelnemer dient binnen 14 dagen na de inschrijving voor een opleiding of activiteit een bedrag van €200,- aan te betalen. Voor de opleidingen die deels in Nederland en deels in Oostenrijk plaatsvinden geldt dat minimaal 28 dagen voor aanvang van het Nederlandse gedeelte het bedrag van €800,- moet worden aanbetaald. Minimaal 28 dagen voor aanvang van het Oostenrijkse gedeelte dient het restbedrag te worden voldaan.

Bij de overige opleidingen geldt dat iedere deelnemer binnen 14 dagen na de inschrijving voor een opleiding of activiteit een bedrag van €200,- dient aan te betalen. Het restbedrag dient minimaal 28 dagen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan aan Snowsports Nederland.

Snowsports Nederland heeft het recht al haar verplichtingen op te schorten zolang Deelnemer niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Bij het niet tijdig voldoen van de aanbetaling of het restbedrag kan annulering volgen zonder enige restitutie van de reeds betaalde gelden of het openstaande bedrag.

4. Persoonlijke gegevens
Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid voor de door en namens hem/haar verstrekte gegevens. Indien niet alle gevraagde persoonsgegevens tijdig bij Snowsports Nederland bekend zijn heeft Snowsports Nederland het recht de opdracht niet uit te voeren. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde reisdocumenten zoals een geldig paspoort. Deelnemers van buitenlandse nationaliteit dienen zelfstandig voor geldende reisdocumenten te zorgen. Indien Deelnemer de reis niet geheel of gedeeltelijk kan maken wegens een gebrek aan vereiste reisdocumenten, dan zijn alle daaruit voortkomende kosten voor rekening van Deelnemer.

5. Wijzigingen
Tot 28 dagen vóór de startdatum kan Deelnemer om wijzigingen van de opleiding of activiteit verzoeken, indien mogelijk worden deze wijzigingen doorgevoerd. Voor wijzigingen binnen 28 dagen vóór de startdatum wordt een bedrag van €20,- per wijziging in rekening gebracht, naast de mogelijke kosten voortvloeiend uit het wijzigen van de opleiding.

6. Annulering
Snowsports Nederland behoudt zich het recht voor bij te weinig aanmeldingen het Nederlandse deel van de opleiding te annuleren. De Deelnemer die op dat moment al een bedrag heeft betaald, ontvangt volledige restitutie van dit bedrag.

Indien Deelnemer gedurende de opleiding of activiteit besluit deze te beëindigen, heeft Deelnemer geen recht op vergoeding van de kosten door Snowsports Nederland en/of haar partnerorganisatie. Indien Deelnemer annuleert tot 28 dagen vóór de startdatum heeft Deelnemer recht op restitutie van de programmakosten minus €200,- annuleringskosten. Indien Deelnemer annuleert binnen 28 dagen vóór vertrek heeft Deelnemer recht op restitutie van de programmakosten minus 50% annuleringskosten. Indien Deelnemer annuleert binnen 14 dagen vóór vertrek heeft Deelnemer geen recht op restitutie. Op additioneel geboekt vervoer is geen restitutie mogelijk.

7. Aansprakelijkheid
Snowsports Nederland maakt als tussenpersoon afspraken voor opleidingen, onderkomen, arbeidsovereenkomsten en vervoer. De uitvoering van ieder onderdeel is voor rekening en risico van de aanbieder van opleidingen, onderkomen, arbeidsovereenkomsten en vervoer. In geval van onjuistheden of problemen doet Snowsports Nederland al het in haar macht liggende om te bemiddelen tussen Deelnemer en de aanbieder van opleidingen, onderkomen, arbeidsovereenkomsten en vervoer. Garanties op het bereiken van enigerlei resultaat worden niet gegeven. Snowsports Nederland is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, zaakschade, immateriële en materiële schade en andere indirecte schade ontstaan door welke oorzaak dan ook. Deelnemer wordt aangeraden een sluitende reisverzekering af te sluiten en verplicht zich hiervoor zorg te dragen voor aanvang van de cursus.

8. Gedrag Deelnemer
Snowsports Nederland informeert Deelnemer over regels, normen en richtlijnen die gelden voor deelname aan een opleiding of activiteit. Wanneer Deelnemer zich niet houdt aan deze regels, normen en richtlijnen is Snowsports Nederland en/of haar partnerorganisaties gemachtigd de deelname van Deelnemer te beëindigen. In dat geval heeft Deelnemer geen recht op teruggaaf van gemaakte kosten of betalingen.

Deze algemene voorwaarden van Snowsports Nederland zijn gedeponeerd bij de K.v.K Oost Nederland onder het nummer 75152088. Snowsports Nederland is onderdeel van Snowsports Travel B.V.

Veelgestelde vragen

Ik weet nog niet zeker of ik mee kan, kan ik me wel al aanmelden voor een opleiding?

Indien jij nog niet zeker bent van deelname door bijvoorbeeld herkansingen of andere uitzonderlijke situaties kun jij je toch aanmelden. Neem even contact met ons op, dan kijken we samen naar een gepaste oplossing! Kijk ook even naar onze Algemene Voorwaarden.

Krijg ik mijn geld terug als ik toch nog iets moet doen voor school en daardoor niet mee kan?

Het kan gebeuren dat jij door omstandigheden toch niet mee kan doen met de opleiding. Bel ons even, dan kijken we samen naar een gepaste oplossing. Indien je gebruik maakt van de annuleringsbepaling kun je in de meeste gevallen kosteloos annuleren of verplaatsen.

Bekijk onze Algemene Voorwaarden voor meer informatie.